Bookning af din gruppesejlads på mail

henrik@galeasen-aventura.dk

 

Ved din forespørgsel , skriv

 • Dato
 • Fra hvilken havn og hvortil vil du sejle
 • Hvornår vil du sejle ud og komme i havn
 • Hvormange gæster invitere du ombord
 • Hvad forventer du der skal ske til søs
 • Catering – du leverer, hvad du har lyst til af mad og drikke
 • Ingen plastikservice ombord ! medbring eget service (engangs service)
 • Din eller din kontaktpesons mobil nr. til evt. sidste øjeblik informationer.
 • Adgangsrampe for tung kørestol efter direkte aftale på 2165 0567.
 • Spørg altid om prisen på dit specielle arrangementet.
 

Familie-, ferie-og firmasejlads, marsvins-eskursion, lystfiskeri, sejlads for sejl, askespredning, teambuilding, bryllup til søs, handicapsejlads, sommerferie, træning i navigation, sømandskab, etc.

 

Vejledende prisliste 2022

 

 

 

Timer

20 gæster

30 gæster

40 gæster

3

6.900 kr.

10.350 kr.

13.800 kr.

4

8.280kr.

12.420 kr.

16.500 kr.

5

9.315 kr.

13.973 kr.

18.630kr.

6

10.060 kr.

15.090 kr.

20.120kr.

 

Døgnsejlads

1.ste døgn

15 i faste køjer

2. døgn

+ 5 i hængekøjer

3. døgn

Efterfølgende døgn

22.000 kr. 

          19.000 kr.

18.000 kr.

           Efter aftale

HUSK ! Ingen moms på passagersejlads !!!

Forlægning fra basehavnen i Middelfart Gl. havn til andre destinationer end Kolding, Strib og Fredericia - 900,00 DKR./ time

Foretages havneanløb efter befragters ønske, betaler bortfragter de normale havneudgifter med 300,00 DKR / døgn. Havneudgifter derud over er for befragters regning og debiteres særskilt.

 

Søfartsstyrelsen har tildelt fartstilladelser for:

 • Dagsejlads i dansk farvand max. 40 gæster sommerhalvåret / max. 30 gæster vinterhalvåret.

 • Døgnsejlads i dansk farvand med 20 gæster.

 • Særlige aftaler til sejladserne på Øresund til Sverige og på Flensborg fjorden til Tyskland.

 • International sejlads med max. 12 gæster. Syd for 56 grader nordlig bredde i Østerssøen og øst for for 3 grader østlig længde i Nordsøen i GMDSS område A1, dog max 20 sømil fra nærmeste kyst. - Norge, Sverige, Litauen, Polen, Tyskland, Holland og Belgien.

 

Husk ! Vedlæg de generelle betingelser til befragter/gæsten/gæsterne sammen med faktura.

 

Venlig hilsen og god fornøjelse

Henrik Traugott-Olsen

 

Generelle betingelser for galeasen AVENTURA Side 2

 

Skibet leveres sødygtigt og sejlklart og er ud over det årlige bund-og udrustningssyn, løbende under Søfartsstyrelsens kontrol. Skibet er bemandet og udrustet til modtagelse af og befordring af passagerer efter den godkendte Fartstilladelse. Rederiet og skibet opfylder kravet til ISM ”Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening” (International Safety Management (ISM) Code).

 

Lejemålet er inklusive alt grej med mindre andet fremgå under særlige aftaler. Afregning sker efter gældende markedsregler og ”Lov om renter ved forsinket betaling”

Foretages havneanløb efter befragters ønske, betaler bortfragter de normale havneudgifter med indtil DK kr. 300,- pr. døgn. Havneudgifter derud over er for befragters regning og debiteres særskilt.

 

Befragter har ret til at føre medbragt flag, firmastander, etc. og har ret til adgang ombord 15 minutter før afgang.

 

Skibet skal leveres i samme stand som ved leveringen, bortset fra normal slitage.

Bortfragter holder skibet kaskoforsikret. Bortfragter holder den faste besætning lovpligtig forsikret.

Bortfragter er forpligtet til at erstatte tab, som forvoldes ved, at en passager dør eller kommer til skade, eller ved at rejsegods går tabt eller beskadiges, på grund af en hændelse under befordringen, dersom tabet skyldes fejl eller forsømmelse af bortfragteren selv eller nogen som denne svarer for. Bortfragteren er ikke ansvarlig for tab eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande, medmindre de er modtaget af bortfragter til opbevaring i sikkerhed. I øvrigt er lejeaftalen undergivet Sølovens regler, herunder også om ansvarsbegrænsning,

Hvis befragteren og dennes deltagere ønsker forsikringsdækning, f.eks. i form af en kollektiv eller personlig ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, påhviler det befragteren selv at sørge for tegning af sådanne forsikringer.

Gæsternes deltagelse i skibets betjening er mulig, men er ikke en forudsætning for lejeaftalen. Deltagelse i skibet betjening sker på hver enkelt deltagers ansvar og risiko.

 

Såfremt bortfragter hæver nærværende lejekontrakt forud for udlejningsperioden, tilbagebetales det fulde indbetalte lejebeløb til befragteren.

Ved befragters aflysning af lejekontrakten 1 måned forud for sejladsperioden og der ikke opnås anden booking tilfalder depositum rederiet. Herefter er befragter og reder frigjort fra kontrakten.

Hæver befragter nærværende lejekontrakt senere end 1 måned forud for sejlads-perioden, er befragter pligtig til at betale det fulde lejebeløb som konventionalbod til bortfragter.

Befragters forplejning til befragters deltagere er, hvis ikke andet er anført, for befragters regning og debiteres særskilt. Al faktureringen er efter almindelig rentelovs bestemmelser og rykkergebyr ved for send indbetaling.

 

Hvis skibet går tabt eller bliver erklæret uistandsætteligt, eller i øvrigt er forhindret på grund af vejrlig, isforekomster eller anden force majeure, som f.eks. maskinskade, akut opstået sygdom hos nødvendigt personale, forinden eller under udlejningsperioden, bortfalder bortfragters pligt til at udføre befordringen, og bortfragter er ikke erstatningsansvarlig for ekstra omkostninger som følge af sådanne hindringer.

 

Såfremt befragteren medtager flere deltagere end skibet har fartstilladelse til, gennemføres sejladsen ikke. Befragter er ved indgåelse af denne lejeaftale blevet oplyst om det maksimale tilladte antal deltagere.

Skibets fører er øverste myndighed om bord og har til enhver tid den endelige afgørelse med hensyn til skibets drift og sejlads i lejeperioden.

 

Nærværende lejeaftale er undergivet dansk ret, herunder Sølovens regler for befordring af passagerer og rejsegods. Som værneting gælder Sø- og Handelsretten i København med mulighed for appel til Højesteret.

 

Særlige betingelser for galeasen Aventura:

Befragteren er ansvarlig for, at alle dennes deltagere medvirker aktivt inden første afgang i skibets sikkerheds-instruktion ifølge ISM koden. Før afgangen gennemgåes skibets oprindelse og indretning, sikkerheden ombord og sejlplanen.

 

Til brug for invitationer må kopieres fakta og fotos fra skibets hjemmeside.