Christensen, Peter

I 1867 fødtes firmaet Peter Christensen, da stifteren af samme navn, begyndte at eksportere ål.
Han byggede et lager på Petersholm, beliggende syd for åen ved Vesterbrogade. Ålene eksporteredes primært til Tyskland og England. Da P. Christensen døde i 1917 overtog sønnerne G. E. Christensen og William Christensen firmaet. Førstnævnte døde ret hurtigt herefter, så det blev William Christensen der førte firmaet videre. I 1953 solgtes virksomheden til Th. Petersen.(me)

Litteraturhenvisning:
Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2;
Liisberg, H. C. Bering. De danske byerhverv. 1907.

Th. Petersen & Co.


Efter en tid som kvaseskipper hos åleeksportfirmaet P. Christensen, fik Theodor Petersen lyst til at starte i ålbranchen for sig selv. I 1911 tog han skridtet, og med Skærbæk som udgangspunkt, opkøbte han ål i de omkringliggende farvande. I 1920 rykkede han til Kolding, og efter et kort samarbejde med Marius Jepsen, blev Th. Petersen eneindehaver i 1923. Virksomheden, Th. Petersen & Co., voksede, og i mellemkrigstiden blev Kolding center for handel med ål. Det var nordeuropa der aftog de fleste, sammen med England. Anden Verdenskrig medførte, at det kun var til Tyskland der kunne eksporteres, ligesom den sovjetiske besættelse af Baltikum efter krigen satte en stopper for leverancerne fra disse lande. Dog

 

blev Polen storleverandør, ligesom Vesttyskland aftog meget, mens hjemmemarkedet tog 20 pct. Med tiden udvidedes handelsområdet til at omfatte Balkan og dele af Middelhavsområdet.
Firmaerne Alfred E. Borch og P. Christensen der ligeledes var i ålbranchen, blev i 1950erne opkøbt af Th. Petersen & Co. Importen af ål var på sit højeste i 1950erne.
Theodor Petersen døde i 1958. Sønnen Knud Petersen overtog ledelsen i faderens virksomhed til sin død i 1984. Tre år senere opkøbtes firmaet af Claus Sørensen Gruppen i Esbjerg, der blot to år senere afstod virksomheden til Frederiksværk Åleeksport. Sidstnævnte lukkede i 1996 afdelingen i Kolding.(me)

Litteraturhenvisning:
Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2;
Saglig samling, 63.9;
Damkjær, Hans Jacob. Kolding – Danmarks åleby. I Koldingbogen 1994. Kolding, 1994;
Dedenroth-Schou, Birgitte (Red.) Kolding Havn 1843-1993. Kolding, 1993.

 

 

 

 

Danske firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1893 - 1966Th. Petersen & Co.

Hjemsted Kolding. Dambrug. Senere Dansk Andels Ørredseksport?

Nummer

Fabrikat

 År

  Lop.  

Afstand

Noter

 

1924

11,7 m.

6 m.

Købt 1934. Fisketransportvogn. 3-akslet 3+3 m. Last 17 tons, 20 tons (1935). Tara 17 tons (uden vand). Bundflade 24 m². Skruebremse i lavt bremsehus. Trykluftbremse. Nødbremse. Varmeledning. 2 vandkar á 7740 liter. Pumpe og Benzinmotor samt 4 jernflasker med ilt. I vognen må befordres: Levende Fisk i Vognladninger. Vognen er påmalet ejerens navn. Hjemsted Kolding. Solgt 1942 til DSB HF 38000.

 

 

 

Kolding skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i Kolding

 


Kolding Havn
Kolding har haft havn siden middelalderen, men den moderne havns åbning sættes ofte til 1843. Oplysninger for den nuværende havn findes i Havnelodsen.
[2018]

Det tidligste skibsbyggeri
Der var i ældre ingen havn i Kolding, men åmundingen, omkring nuværende Sønderbro, blev benyttet som ladeplads med en livlig trafik, da den landværts rute gik fra Kolding tværs over Jylland til Ribe, hvoraf stednavnet ved åen Riberdyb stammer. Der er flere gange fundet middelalderlige vrag og vragdele i fjorden. Åmundingen sandede efter 1600 til, så skibene tog derefter ladepads ved Strandhuse på fjordens nordside, der er det sted, hvor størst vanddybde går længst ind mod stranden. Mange varer blev omladet til små både, der kunne fragte godset det sidste stykke ind til skibbroen i byen.

Der blev anlagt havn i 1843 med vanddybde 2,8 m. Dybden er senere af flere omgange udvidet til i dag 7 meter. Havnen ligger nord for åmundingen, men om åen er flyttet kan jeg ikke se. Kolding Skibsværft rådede 1950-1960'erne over en flydedok på 39 x 12,6 x 3,5 m (LxBxD på klodser), 450 t løfteevne.

Om skibsbyggeriet vides fra arkivalier om bropengeafgifter i byen, at Hans Jepsen Bøgvad i 1631 betalte for sit skib på 24 kls. bygget på skibsbroen. I 1632 fik Frederik Svaner bygget en 6 kls. lille skude, og Peder Buch fik bygget en på 16 kls. Men skibsbyggernes identitet er jeg ikke bekendt med.
 

Skibsbyggeriet fra 1850 til 1900

I 1862 var 22 fartøjer med en samlet tonnage på 462,75 kls. hjemmehørende i Kolding.

Skibsbygger Gjøde West
West blev født 1813. Han var aktiv fra 1847 eller lidt tidligere. Han byggede en del skibe, mest jagter og galeaser, men også nogle skonnerter, men måtte indstille byggeriet i 1860 på grund af manglende likviditet. Han henvendte sig til skibsbygmester Christian Hansen, se nedenstående.

Skibsbygmester Christian Hansen
Hansen var gift med datteren af en skibsreder i åbenrå, men kom efter henvendelsen fra G. West til byen med en del af sine faste folk fra Åbenrå. Han overtog West' ordrer på kuttere og lod West arbejde med på pladsen, men West trak sig hurtigt ud af samarbejdet, og Hansen overtog pladsen alene. Skibsbygmester Hansen døde 1913-10-25.

Christian Hansen byggede i Kolding mellem 1860 til 1876 ret store skibe, både brigger og

 

barkskibe. Tre af barkskibene var til redere i Åbenrå. Han fik i 1876 finansproblemer og måtte indstille virksomheden. Den blev forsøgt videreført af pladsens mestersvend, Hans Hansen, men han flyttede til havnens sydside og levede derefter af reparationer. Han døde 1904-04-22.

Chr. Hansen byggede bl.a. 1876 barken MARIE LOUISE, 442 BRT for reder Raben i Åbenrå. Han omb. 1870 skonnertbriggen POULINE på 53,5 kls. ejet af J.P. Gøhlmann og kaptajn J.P. Broch.

En skibsbygmester Chr. Christensen (død 1913-10-25) byggede 1900 skonnerten ANE MARIA (ID=9910). Hans sidste nybygning blev 1913 fiskekvasen P. CHRISTENSEN på 53 BRT, 23 NRT, motor installeret, rederen var fiskeeksportør P. Christensen.

Skibsbyggeriet blev overtaget af sønnen - se efterfølgende.

Skibsbygmester Valdemar Krag Christensen
Han var søn af Skibsbygmester Christian Hansen og overtog værftet ved faderens død i 1913. Han beskæftigede sig hovedsagligt med mindre fartøjer, men under og lige efter WW1 byggede han tre store tremastede skonnerter: NJALL i 1917 (ID=7218), AGNES i 1918 (ID=6219) og FRIEDA i 1920 (ID=5448).

Værftet flyttede i 1927 længere ud i havnen, og i 1928-09-00 solgte han værftet til den hos ham ansatte skibsbygger C.J. Hedemand.

Skibsbygmester C.J. Hedemand
Hedemand blev født 1891-06-03 i Skærbæk. Han købte 1928 i september Valdemar K. Christensens værft og drev det i nogle år og benyttede bl.a. havnens flydedok. Nybyggeri er der ikke efter 1930 tale om.
 

 


Kilder
A) Holm-Petersen, F., og A. Rosendahl, red., 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 2 og 3, Skandinavisk Bogforlag.
B) Skibsdatabasen JM.
C) Trap Danmark, 5. udgave 1964, bind 21. Teksten om Kolding.
D) Thomsen, Ludvig, 1933: Kolding Sejlskibe, V. Schæffers Forlag.

Nogle oplysninger om skibsfart og skibsbyggeri i Kolding findes i bøgerne:
Fyhn, J.J., 1848: Kjöbstaden Kolding, Bd. 1-2, København,
og
Eliassen, P., 1910: Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding.
 

 

Forkortelser
kls. = kommercelæster.

 

 

 

Kolding Stadsarkiv

att.: Martin Mølgaard

Skolegade 2 B

6000 Kolding

 

 

 

Den 21. oktober 2013

Vedrørende: galeasen Aventura kendingsbogstaverne OUYW

 

Med baggrund i planerne om restaureringen, tilbageførelsen af ålekvasens styrehus og dæksarrangement, korrigering i Skibsregistret, indsamling af materiale til en bogen om Kolding Kvaserne og efter vor tlf. samtale i dag opstilles de presserende spørgsmål.

 

På hvilken dato blev ålekvasen kølstrakt og dermed registreringsdatoen i Skibsregistret ?

P.t er datoens sat til 30-06-1914, bygget på Christian Christensens Skibsværft i Kolding. Men beskrivelseen i bogen om Kolding skibe, er det noteret, skibsbyggeren dør den 25-10-1913 og at sønnen færdigbygger kvasen. Før denne dato er Aventura derfor påbegyndt !

 

Er der forbindelse imellem åleeksportøenr Peter Christensen, født 1867, som opretter åleeksportvirksomheden og skibsbyggeren Christian Christensen, Kolding ?

 

Liste over skipperne på ålekvaserne i Kolding, - ombord i rederiet P. Christensen, -J. Petersen, senere Th. Petersen, - Borch, og andre ?

 

Liste over skibene bygget på Chr. Christensens værft ?

 

Beskrivelser, materiale, historier, foto om/af de tilkyttede personer, firma og skibene. F.eks. regnskaber, toldlister, besætningslister, afregninger med leverandørerne, avisartikler, etc.

 

Ved mit sidste besøg på Kolding Stadsarkiv fik jeg meget og nyttig hjælp, efterfølgende en cd med materiale og billeder. Desværre er cd-en bortkommet hos andre skibshistorisk interesserede og jeg vil meget gerne bekoste en ny.

Under besøget fremkom et foto af "P. Christensen" nybygget på beddingen og samtidigt blev da oplyst, at et tidligere foto skulle have eksisteret, visende spanterejsningen !?

Jeg er også meget villig til at være tilstede og bistå med at gennesøge muligt materiale.

P.t. indsamler jeg materiale og foto fra Esbjerg Fiskeri-og Søfartsmuseum, som tilføjes mine indsamlede fakta fra tidligere skippere og ålefiskere, leverandørerne.

Jeg indsamler ligeledes fra andre museer, landsarkiver, assurancearkivet, etc.

 

 

 

S/S AVENTURA - Søndergade 21, 5500 Middelfart. Telf. 2165 0567

www.galeasen-aventura.dk Henrik@galeasen-aventura.dk cvr.nr.25850424

 

Familie-, ferie-og firmasejlads, marsvins-eskursion, lystfiskeri, navigation

 

 

 

 

AVENTURA CHARTER

 

Materiale jeg gerne deler med Kolding Stadsarkiv.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Traugott-Olsenkorr.reder

 

 

 Kolding Stadsarkiv

att.: Martin Mølgaard

Skolegade 2 B

6000 Kolding

 

 

 

Den 25. januar 2014

Vedrørende: galeasen Aventura kendingsbogstaverne OUYW

 

Efter stormen "Bodil" 5. december 2013 fik Aventura store skader og er den 5. januar afgået til J. Ring-Andersens Værft i Svendborg for de nødvendige reparationer for ca. 1/2 mil.kr. Der skal i styrbordssiden udskiftes 13 støtter, fra styrehuskanten og til forstavn skal udskiftes lønningen, skanseklædningen, vaterbordet, øverste planke, palstøtten, "svineryggen", planke nr. 3, fra stævnen ca 6 m, bovbåndet og skandækket ca. 5 m.

Det har medført at det meste af plankerne i fordækket har måttet brækkes ud. Ankerspillet afmonmteret.

Nu forestår genopbygningen og det viser sig nu tydelige spor i dækbjælkerne fra det oprindelige pumpespil og fra nedgangskappen.

 

Der er tvivl om skydekappen i nedgangskappen har været påsat midtskibs eller i siden af ruffet.

Derfor er der behov for at tydeligere foto af P.CHRISTENSEN på beddingen 2013-14.

 

Jeg har fundet et i bogen Kolding Sejlskibe af Ludvig Thomsen, 1933. På side 27, 28 og 29 er en fin beskrivelse af Chr. Christensens og søn Vald. Krag Christensen.

Vil det være muligt at få affotograferinger af, prioriteret

V. Krag Skibsbyggeri (haster til genopbygningen)

et foto visende P.CHRISTENSEN agterfra BB-side klar til stabelafløbning og rejse til Norge. Jeg vedhæfter et foto (haster til genopbygningen)

Skibsbygger Chr. Christensen til brug ved fondsansøgninger/publikation

Skibsbygger Vald. Krag Christensen til brug ved fondsansøgninger/publikation

Kølhaling til brug ved fondsansøgninger/publikation

Kølhaling til brug ved fondsansøgninger/publikation

 

Registering B 50899

B 11412

A 2066 til gensyn på arkivet

 

S/S AVENTURA - Søndergade 21, 5500 Middelfart. Telf. 2165 0567

www.galeasen-aventura.dk Henrik@galeasen-aventura.dk cvr.nr.25850424

 

Familie-, ferie-og firmasejlads, marsvins-eskursion, lystfiskeri, navigation

 

 

 

 

AVENTURA CHARTER

 

Registrering nr. A2066

Udskriv

 
 

Datering

1888-1993

Beskrivelse

Den Gensidige Sø-Assuranceforening
Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er fortsat også meget villig til at være tilstede og bistå med at gennesøge muligt materiale.

Jeg indsamler materiale og fakta/historier fra tidligere skippere og ålefiskere hos P.Christen Åleexport Kolding og Th. Petersen & Co Åleexport Kolding, leverandører, værfter, told dokumenter, etc.

Jeg indsamler ligeledes fra andre museer, landsarkiver, assurancearkivet, etc.

Materiale jeg gerne deler med Kolding Stadsarkiv.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Traugott-Olsen, korr.reder

 

Kolding skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i Kolding

 


Kolding Havn
Kolding har haft havn siden middelalderen, men den moderne havns åbning sættes ofte til 1843. Oplysninger for den nuværende havn findes i Havnelodsen.
[2018]

Det tidligste skibsbyggeri
Der var i ældre ingen havn i Kolding, men åmundingen, omkring nuværende Sønderbro, blev benyttet som ladeplads med en livlig trafik, da den landværts rute gik fra Kolding tværs over Jylland til Ribe, hvoraf stednavnet ved åen Riberdyb stammer. Der er flere gange fundet middelalderlige vrag og vragdele i fjorden. Åmundingen sandede efter 1600 til, så skibene tog derefter ladepads ved Strandhuse på fjordens nordside, der er det sted, hvor størst vanddybde går længst ind mod stranden. Mange varer blev omladet til små både, der kunne fragte godset det sidste stykke ind til skibbroen i byen.

Der blev anlagt havn i 1843 med vanddybde 2,8 m. Dybden er senere af flere omgange udvidet til i dag 7 meter. Havnen ligger nord for åmundingen, men om åen er flyttet kan jeg ikke se. Kolding Skibsværft rådede 1950-1960'erne over en flydedok på 39 x 12,6 x 3,5 m (LxBxD på klodser), 450 t løfteevne.

Om skibsbyggeriet vides fra arkivalier om bropengeafgifter i byen, at Hans Jepsen Bøgvad i 1631 betalte for sit skib på 24 kls. bygget på skibsbroen. I 1632 fik Frederik Svaner bygget en 6 kls. lille skude, og Peder Buch fik bygget en på 16 kls. Men skibsbyggernes identitet er jeg ikke bekendt med.
 

Skibsbyggeriet fra 1850 til 1900

I 1862 var 22 fartøjer med en samlet tonnage på 462,75 kls. hjemmehørende i Kolding.

Skibsbygger Gjøde West
West blev født 1813. Han var aktiv fra 1847 eller lidt tidligere. Han byggede en del skibe, mest jagter og galeaser, men også nogle skonnerter, men måtte indstille byggeriet i 1860 på grund af manglende likviditet. Han henvendte sig til skibsbygmester Christian Hansen, se nedenstående.

Skibsbygmester Christian Hansen
Hansen var gift med datteren af en skibsreder i åbenrå, men kom efter henvendelsen fra G. West til byen med en del af sine faste folk fra Åbenrå. Han overtog West' ordrer på kuttere og lod West arbejde med på pladsen, men West trak sig hurtigt ud af samarbejdet, og Hansen overtog pladsen alene. Skibsbygmester Hansen døde 1913-10-25.

Christian Hansen byggede i Kolding mellem 1860 til 1876 ret store skibe, både brigger og

 

barkskibe. Tre af barkskibene var til redere i Åbenrå. Han fik i 1876 finansproblemer og måtte indstille virksomheden. Den blev forsøgt videreført af pladsens mestersvend, Hans Hansen, men han flyttede til havnens sydside og levede derefter af reparationer. Han døde 1904-04-22.

Chr. Hansen byggede bl.a. 1876 barken MARIE LOUISE, 442 BRT for reder Raben i Åbenrå. Han omb. 1870 skonnertbriggen POULINE på 53,5 kls. ejet af J.P. Gøhlmann og kaptajn J.P. Broch.

En skibsbygmester Chr. Christensen (død 1913-10-25) byggede 1900 skonnerten ANE MARIA (ID=9910). Hans sidste nybygning blev 1913 fiskekvasen P. CHRISTENSEN på 53 BRT, 23 NRT, motor installeret, rederen var fiskeeksportør P. Christensen.

Skibsbyggeriet blev overtaget af sønnen - se efterfølgende.

Skibsbygmester Valdemar Krag Christensen
Han var søn af Skibsbygmester Christian Hansen og overtog værftet ved faderens død i 1913. Han beskæftigede sig hovedsagligt med mindre fartøjer, men under og lige efter WW1 byggede han tre store tremastede skonnerter: NJALL i 1917 (ID=7218), AGNES i 1918 (ID=6219) og FRIEDA i 1920 (ID=5448).

Værftet flyttede i 1927 længere ud i havnen, og i 1928-09-00 solgte han værftet til den hos ham ansatte skibsbygger C.J. Hedemand.

Skibsbygmester C.J. Hedemand
Hedemand blev født 1891-06-03 i Skærbæk. Han købte 1928 i september Valdemar K. Christensens værft og drev det i nogle år og benyttede bl.a. havnens flydedok. Nybyggeri er der ikke efter 1930 tale om.
 

 


Kilder
A) Holm-Petersen, F., og A. Rosendahl, red., 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 2 og 3, Skandinavisk Bogforlag.
B) Skibsdatabasen JM.
C) Trap Danmark, 5. udgave 1964, bind 21. Teksten om Kolding.
D) Thomsen, Ludvig, 1933: Kolding Sejlskibe, V. Schæffers Forlag.

Nogle oplysninger om skibsfart og skibsbyggeri i Kolding findes i bøgerne:
Fyhn, J.J., 1848: Kjöbstaden Kolding, Bd. 1-2, København,
og
Eliassen, P., 1910: Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding.
 

 

 

 

P CHRISTENSEN - ex. AS 1286 - ex. AS 249

 

JØRGEN ex. VE 83

 

AVENTURA ex. VE 615

 

AVENTURA V 6

 

 

 

 

Fartøjsregistret 1919

 

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS 951

Svalen

8.88

6.21

4

P Christensen, Kolding

AS 952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

AS 953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

AS 1005

Karen

10.74

5.86

6

Th. Petersen, Skærbæk

AS 1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

AS 1286

P Christensen

52.94

22.61

36

G. Christensen, Kolding

 

 

 

Besøg på Esbjerg Søfarts- og Fiskerimuseum Den 8. maj 2011-05-09

 

Aventura

Fiskeriårbogen 1931

 

AS 1286

P. Christensen

52.94 Brt 22.61 Nrt. 50 Hk

C W Christensen , Kolding

1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriårbogen 1972

 

VE 6

Marie Pedersen

19.95 Brt. 110 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1961

VE 80

Twea

19.96 Brt. 110 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1927

VE 83

Jørgen

48.67 Brt. 116 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1914

VE 96

Knud Petersen

30.70 Brt. 135 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1951

VE 152

Th. Petersen

45.81 Brt 160 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1931

VE 150

Katrine Petersen

59.23 Brt. 150 HK

A/S Th. Petersen & Co., Kolding

1945

VE 33

Anna Marie

19.95 Brt. 135 HK

Kjeld Mikkelsen

1948

VE 34

Rigmor

19.89 Brt. 100 HK

Kjeld Mikkelsen

1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

øfarts- og Fiskerimuseum den 14. maj 2009

 

Kontakt Niels Knudsen

 

Afleveret fotos af AS 249, Aventura Fyn Rundt og andre på en USB.

 

Fortsat søgningen i arkivet: fra nummer 4301-

 

 

Billed nr.

Fartøj/ genstand

Location

År

4659

E 31

 

 

 

5680-5682

Ålejern

 

 

6081

Castor

 

 

6311-

 

Bogense havn ???

 

6348-6403

Navnebrætter

 

 

6423-6426

Navnebrætter

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1909

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.69

2.46

6

R. Larsen, Bagenkop

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1910

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.69

2.46

6

R. Larsen, Bagenkop

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1915

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

 
 
         

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.69

2.46

6

H. Larsen, Bagenkop

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1919

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

951

Svalen

8.88

6.21

4

P Christensen, Kolding

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

1005

Karen

10.74

5.86

6

Th. Petersen, Skærbæk

1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

1286

P Christensen

52.94

22.61

36

G. Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.69

2.46

6

H. Larsen, Bagenkop

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1921

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

1005

Karen

10.74

5.86

6

Th. Petersen, Skærbæk

1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

1286

P Christensen

52.94

22.61

36

G. Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.47

1

6

R. Larsen, Bagenkop

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1923

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

 
 

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

1005

Karen

10.74

5.86

6

Th. Petersen, Skærbæk

1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

1286

P Christensen

52.94

22.61

36

G. Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.47

1

6

R. Larsen, Bagenkop

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1924

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

11

P Christensen, Kolding

953

Else

18.00

10.57

10

P Christensen, Kolding

1005

Karen

10.74

5.86

6

Th. Petersen, Skærbæk

1227

Aase

12.49

5.81

8

J Petersen, Skærbæk

1286

P Christensen

52.94

22.61

36

G. Christensen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.47

1

6

R. Larsen, Bagenkop

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1930

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

952

Anna

15.16

8.88

15

P Christensen, Kolding

953

Else

18.05

10.57

10

P

1548

Mågen

11.06

2.87

13

Th. Petersen, Kolding

1706

Vega

18.66

5.58

43

J. Petersen, Kolding

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1

6

Th. Larsen, Bagenkop

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1945

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

243

P Christensen IIII

19.90

5.70

42

P Christensen, Kolding

244

P Christensen V

39.49

13.89

75

P Christensen, Kolding

 
 

249

P Christensen

46.97

17.53

113

C W Christensen, Kolding

323

Th. Petersen

45.23

15.05

94

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

952

Anna

15.16

8.88

15

P Christensen, Kolding

953

Else

17.62

7.82

25

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

15

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1548

Mågen

11.06

2.87

28

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1706

Vega

18.66

5.58

47

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1770

Twea

19.96

8.41

40

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1

6

Th. Larsen, Bagenkop

 

Fartøjsfortegnelsen 1946

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

243

P Christensen IIII

19.90

5.70

42

P Christensen, Kolding

244

P Christensen V

39.49

13.89

75

P Christensen, Kolding

249

P Christensen

46.97

17.53

113

C W Christensen, Kolding

323

Th. Petersen

45.23

15.05

94

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

952

Anna

15.16

8.88

30-40

P Christensen, Kolding

953

Else

17.62

7.82

30

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

15

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1548

Mågen

11.06

2.87

28

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1770

Twea

19.96

8.41

62-72

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1

6

Th. Larsen, Bagenkop

 

Fartøjsfortegnelsen 1947

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

243

P Christensen IIII

19.90

5.70

42

P Christensen, Kolding

244

P Christensen V

39.49

13.89

75

P Christensen, Kolding

249

P Christensen

46.97

17.53

113

C W Christensen, Kolding

 
 

952

Anna

15.16

8.88

30-40

P Christensen, Kolding

953

Else

17.62

7.82

50

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

25-30

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1548

Mågen

11.06

2.87

28

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1756

P Christensen II

19.63

11.58

45

P Christensen, Kolding

1770

Twea

19.96

8.41

62-72

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1

30-35

Th. Larsen, Bagenkop

 

Fartøjsfortegnelsen 1948

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

243

P Christensen IIII

19.90

5.70

42

P Christensen, Kolding

249

P Christensen

46.97

17.53

113

C W Christensen, Kolding

952

Anna

15.16

8.88

30-40

P Christensen, Kolding

953

Else

17.62

7.82

50

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

25-30

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1548

Mågen

11.06

2.87

28

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1770

Twea

19.96

8.41

40

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1

30-35

Th. Larsen, Bagenkop

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1950

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Netto

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

243

P Christensen IIII

19.90

5.70

42

P Christensen, Kolding

249

P Christensen

46.97

17.53

113

C W Christensen, Kolding

952

Anna

15.16

8.88

30-40

P Christensen, Kolding

953

Else

17.62

7.82

50

P Christensen, Kolding

1227

Aase

12.49

5.81

25-30

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

1548

Mågen

11.06

2.87

28

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 
 

1706

Vega

18.66

5.58

43

J. Petersen, Kolding

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1872

30-35

Th. Larsen, Bagenkop

 

Fartøjsfortegnelsen 1956

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Bygge år

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

? 952

Anna

15.16

8.88

15

P Christensen, Kolding

? 953

Else

18.05

10.57

10

P

? 1548

Mågen

11.06

2.87

13

Th. Petersen, Kolding

? 1706

Vega

18.66

5.58

43

J. Petersen, Kolding

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1872

30-35

Th. Larsen, Bagenkop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1960

 

 

Nr.

Fartøjets navn

Brutto

Bygge år

HK

Ejerens eller Rederens

Navn og hjemsted

AS

 

 

 

 

 

 

Anna

15.16

8.88

15

P Christensen, Kolding

 

Else

18.05

10.57

10

P

 

Mågen

11.06

2.87

13

Th. Petersen, Kolding

 

Vega

18.66

5.58

43

J. Petersen, Kolding

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

375

Dannebrog

5.54

1872

30-35

Th. Larsen, Bagenkop

VE

 

 

 

 

 

47

Karen Petersen

15.86

1952

42

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

61

Aase

12.49

1904

25-30

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 
 

66

Werner

19.90

1902

-

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

80

Twea

19.96

1927

62-72

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

81

Edel Petersen

14.81

1953

44

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

83

Jørgen

48.67

1914

116

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

96

Knud Petersen

30.70

1951

90

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 

Fartøjsfortegnelsen 1965

 

 

VE

 

 

 

 

 

6

Marie Pedersen

19.95

1961

100

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

32

Inge

18.12

1935

120

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

47

Karen Petersen

15.86

1952

42

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

66

Werner

19.90

1902

-

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

80

Twea

19.96

1927

62-72

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

81

Edel Petersen

14.81

1953

44

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

83

Jørgen

48.67

1914

116

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

?

Knud Petersen

30.70

1951

90

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

?

Katrine Petersen

59.23

1945

150

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

?

Th. Petersen

45.81

1931

160

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 

 

Fartøjsfortegnelsen 1970

 

 

VE

 

 

 

 

 

6

Marie Pedersen

19.95

1961

110

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

47

Karen Petersen

15.86

1952

42

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

66

Werner

19.90

1902

-

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

80

Twea

19.96

1927

62-72

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

81

Edel Petersen

14.81

1953

44

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

83

Jørgen

48.67

1914

116

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

96

Knud Petersen

30.70

1951

90

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

150

Katrine Petersen

59.23

1945

150

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

152

Th. Petersen

45.81

1931

160

A/S Th. Petersen & Co, Kolding

 

 

 

 

Nummer

A116

Type

Arkivalier

Beskrivelse

MAN B&W Alpha Diesel 
Frederikshavn

Bemærkning

Tidligere navne 
1883 Frederikshavn Jernstøberi 
og Maskinværksted ved 
Brødrene Houmøller 
1898 Frederikshavn's Jernstøberi og Maskinfabrik 
1933 Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik A/S 
1953 Alpha Diesel A/S 
1980 Alpha Diesel, division af B&W Diesel A/S 
2001 MAN B&W Diesel 
2010 MAN Diesel & Turbo 
Fra lb nr. 330-514 J nr. 1998/63 
Fra lb nr. 515-525 Tegninger (lystryk) i ruller 
indkommet til museet midt i 1980-erne. 
Se endvidere A 1034 Smedene på Alpha, klub 1

Periode

1883 - 1984

Dateringsnote

1993

Arkiv

Nordjyllands Kystmuseum

Yderligere indhold

Søg videre i Nordjyllands Kystmuseum

 

 

1920

393. M/Kv. P. Christensen af Kolding. 53 Reg. T. Br. Bygget 1914 af Eg og Fyr. Paa Rejse fra

Hadsund til Als Odde med Fisk.

Grundstødt d. 18/9 20 i Mariager Fjord.

Søforhør i Hadsund d. 22/9 20. Søforhør i Kolding d. 4/12 20.

Kl. ca. 7 Fmd. — kort efter at Skibet havde passerer Udskibningsbroen paa Nordsiden af Fjorden

4*

 

1921

654. M/Kv. P. Christensen af Kolding, 53 Reg. T. Br. Bygget 1914 af Eg og Fyr. Paa Rejse fra

Horten til Kolding i Ballast.

Strandet og forlist d. 4/3 21 ved Norges S.-Kyst.

Indberetning fra Konsulatet i Gøteborg. Søforklaring i Lysekil d. 14/3 21. Søforhør og Søforklaring

i Kolding d. 4/6 21.

Kl. 2 Fmd., da P. C, befandt sig ca. 4 Sm. til Luvart af Maaseskær Fyr, mistedes Klyveren, og Svanehalsen

paa Mesanbommen knækkede. Det blæste da Snestorm af SSV. Det besluttedes da at hulde indenskærs

for

 

 

1940

 

85. Patruljefartøj Erik Schou af Frederikshavn, 31 Reg. T. Br. Bygget 1925 af Eg og Bøg. Paa

Patruljetjeneste.

2*

20

Kollideret d. 22/10 40 i Østersøen.

Søforklaring i Store-Heddinge d. 24/10 40.

Kl. 2113 afgik E. S., der ikke førte Lanterner, fra Rødvig. Kl. 2120 saas en Mast forude om Bb. i kort

Afstand. Roret blev straks lagt Stb.; men umiddelbart efter tørnede det andet Fartøj, som viste sig at

være Fiskekvase »P. Christensen IIII« af Kolding, mod E. S.s Bb.s Bov. Ved Kollisionen fik E. S. en Del

af Skanseklædningen og 3 Bord paa Bb.s Bov knust, Bb.s Judasøre og enkelte Dæksplanker forskubbet

og flere Sceptre bøjet.

Af den af P. C. IIII afgivne Forklaring fremgaar, at da dette Fartøj, der ikke førte Lanterner, Kl.

ca. 2015 befandt sig lidt SØ. for Rødvig Havnefyr, blev Skruen slaaet fra og Sejlene bjerget. Kort efter,

da P. C. IIII skulde drejes Stb. over mod Havnen, saas et mørkt Sejl om Stb. i en Afstand af 15—20 m.

Roret blev straks lagt Bb. og Skruen slaaet til for Frem; men umiddelbart efter skete Kollisionen som

ovenfor anført. Ved Kollisionen fik P. C. IIII Sprydet knækket, en Del af Stævnen knust og enkelte Bord,

Dæksplanker og Judasørerne forskubbet.

Anm. Ministeriet maa antage, at Kollisionen skyldes, at ingen af Fartøjerne førte Lanterner.

 

86. Ff. Erna af Skærbæk, 10 Reg. T. Br. Bygget 1929. Paa Fisken i Lillebælt.

Forlist efter Eksplosion d. 21/8. 40 i Lillebælt.

Søforklaring og Søforhør i Fredericia d. 31/8 40.

Kl. 2045, da E. befandt sig SV. af Brandsø paa ca. 17 m Vand i Færd med at bjærge Garn, indtraf

en voldsom Eksplosion umiddelbart agten for Fartøjet. Ved Eksplosionen blev Vand og Mudder slynget

højt i Vejret og faldt ned paa E., der straks begyndte at synke. Besætningen, 2 Mand, sprang over Bord

og begyndte at svømme mod Land. Efter ca. 20 Minutters Forløb blev de paagældende bjerget af en Jolle

fra Land.

Anm. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.

 

 

237. Ff. P. Christensen IIII af Kolding, 20 Reg. T. Br. Bygget 1902 af Eg. Paa Rejse fra Kolding

til Rødvig.

Kollideret d. 22/10 40 i Østersøen.

Søforklaring i Store-Heddinge d. 24/10 40.

Se Nr. 85.

 

1946

 

282. M/Kv. P. Christensen II af Kolding, 20 Reg. T. Br. Paa Rejse fra Fredericia til Gerløv Strand

i Ballast.

Sat paa Grund, forlist d. 19/9 46 ved Sjællands V.-Kyst.

Strandingsindberetning dat. 21/9 46. Søforklaring i Kolding d. 2/10 46

Da P. C. II under en NV.-lig Kuling med Regndis var tværs af Sejrø, sprængtes Storskødet, hvorved

Sejlet flængedes og Nokken af Bommen faldt ned paa Dækket. Storsejlet blev gjort fast, og Fartøjet

blev bragt til Vinden, der var frisket til haard Storm. Herunder tog P. C. II saa meget Vand over, at Motorrummet

delvis fyldtes med Vand, hvorved Motoren gik i Staa. Der pumpedes læns, og Motoren startedes

paany; men Motorrummet fyldtes atter delvis, hvorved Motoren paany gik i Staa. Da det paa Grund

af indtrængende Vand viste sig umuligt at holde Motoren i Gang, naar Fartøjet laa i Vinden, holdtes der

af for Vejret. Kort efter løb Motoren løbsk, da Skruekoblingen svigtede, hvorfor Motoren blev stoppet

og Kursen sat mod Land. Kl. ca. 1500 tog P.C. II Grunden ved Yderenden af Gniben og blev staaende.

Besætningen, 2 Mand, blev reddet i Land af Folk paa Stranden. Fartøjet blev Vrag.

Anm. Aarsagen til Forliset fremgaar af det ovenfor anførte.

 

 

 

 

107. SM. JØRGEN af Kolding, 49 B. R. T. Bygget 1914 af eg og fyr. På rejse fra Skærbæk

til Vestervik.

Grundstødt d. 11. sept. ved Sveriges S.-kyst. (297)

Søforklaring og søforhør i Svendborg d. 17. okt.

Kl. 0000, da j., der styrede en NØ.-lig kurs, befandt sig SØ. for Utklippan fyr, overlod

føreren vagten til en matros med ordre om at fortsætte kursen mod Utgrunden fyr. Kl. ca, 0045

tog skibet grunden ved Utlängen i fyrets grønne SV.-lige sektor. Ved grundstødningen blev

skibet læk. D. 20 sept kl. ca. 1130 kom J. flot ved hjælp af et bjærgningsskib og slæbtes til

Karlskrona.

Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes fejlstyring i forbindelse med

den omstændighed, at føreren ikke straks, da han blev varskoet kl. ca. 0045, i søkortet undersøgte

muligheden for, at Utgrunden fyr kunne vise grønt lys i SV.-lig retning.

 

1963

 

194. SM. JØRGEN af Kolding, 49 B.R.T. Bygget 1914 af eg og fyr. På rejse fra

Hönö til Kolding med ål.

Kollideret d. 12. juli i Kattegat; søgt nødhavn. (189)

Politirapport dat. 15. juli. Søforklaring i Kolding d. 18. juli.

Kl. ca. 0015, da J. under en stiv VNV.-lig kuling befandt sig i nærheden af lys- og

fløjtetønden på 56°42'N., 11°11'Ø. (punkt 32 i rute 28), sås om bb. i nogen afstand toplysene

og det grønne sidelys fra et skib, der tilsyneladende styrede en NV.-lig kurs. Noget

senere sås det andet skib foran for tværs om bb. og i en afstand af ca. 20 m. Roret lagdes

hårdt stb., men umiddelbart efter tørnede det andet skib mod J.s bb. bov Ved kollisionen

fik J. bb. vant ødelagt og en lækage i 2. planke fra skandækket. Lænsning blev straks påbegyndt,

og kursen sattes mod Grenå, hvortil J. ankom kl. 0500.

Anm. Søforklaring fra det andet skib foreligger ikke.

 

 

194. SM. JØRGEN af Kolding, 49 B.R.T. Bygget 1914 af eg og fyr. På rejse fra

Hönö til Kolding med ål.

Kollideret d. 12. juli i Kattegat; søgt nødhavn. (189)

Politirapport dat. 15. juli. Søforklaring i Kolding d. 18. juli.

Kl. ca. 0015, da J. under en stiv VNV.-lig kuling befandt sig i nærheden af lys- og

fløjtetønden på 56°42'N., 11°11'Ø. (punkt 32 i rute 28), sås om bb. i nogen afstand toplysene

og det grønne sidelys fra et skib, der tilsyneladende styrede en NV.-lig kurs. Noget

senere sås det andet skib foran for tværs om bb. og i en afstand af ca. 20 m. Roret lagdes

hårdt stb., men umiddelbart efter tørnede det andet skib mod J.s bb. bov Ved kollisionen

fik J. bb. vant ødelagt og en lækage i 2. planke fra skandækket. Lænsning blev straks påbegyndt,

og kursen sattes mod Grenå, hvortil J. ankom kl. 0500.

Anm. Søforklaring fra det andet skib foreligger ikke.

 

 

 

KRIGS- og HANDELSSKIBE

1874 1878 1907 1909

Ålekvaser hjemmehørende i Middelfart

 

 

Kendings-signal

Fiskeri

Ken-dings-bogstav og Nr.

Skib & Fører

Art og Motorens effekt HK

Bygnings

 

 

 

 

 

Sted

 

 

 

 

 

 

 

 

Dybde midt-

skibs

Register-tons

 

Reder & Hjemsted

1874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGKW

 

AALEN

fiskekvase

 

 

 

 

8 1/2

 

 

Middelfart

NGVB

 

HENNER FRISER

fiskekvase

 

 

 

 

19

 

Middelfart

NHSB

 

WEDELSBORG

fiskekvase

 

 

 

 

4

 

Middelfart

NJVG

 

ELSE & KIRSTINE

fiskekvase

 

 

 

 

6

 

Middelfart

NJVW

 

MORGENSTJERNEN

fiskekvase

 

 

 

 

5

 

Middelfart

NJWV

 

REPUBLIKKEN

fiskekvase

 

 

 

 

5

 

Middelfart

NKCG

 

OLINE

fiskekvase

 

 

 

 

6

 

Middelfart

NKCW

 

CONSTANCE

fiskekvase

 

 

 

 

25,5

 

Kjøbenhavn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGVB

 

HENNER FRISER

fiskekvase

 

 

 

 

19

 

Middelfart

NHSC

 

SOPHIE

fiskekvase

 

 

 

 

5

 

Middelfart

NJVG

 

ELSE & KIRSTINE

fiskekvase

 

 

 

 

6

 

Middelfart

NJVW

 

MORGENSTJERNEN

fiskekvase

 

 

 

 

5

 

Middelfart

NJWV

 

REPUBLIKKEN

fiskekvase

 

 

 

 

5

 

Middelfart

NKCG

 

OLINE

fiskekvase

 

 

 

 

6

 

Middelfart

NKCW

 

CONSTANCE

fiskekvase

 

 

 

 

25,5

 

Kjøbenhavn

NPGK

 

HAVLITTEN

fiskekvase

 

 

 

 

13

 

Middelfart

NQKV

 

MARIA

Kvase-skonnert

 

 

 

 

21

 

Middelfart

1885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJPK

 

DANNEBROG *

jagt

Skrillinge

52

E

6

18 1/2

 

L. Sørensen,

Aalborg

NGVJ

 

HENNER FRISER

Petersen

Kv SK

Marstal

61

82

E

-

21

 

H.J.Beck, Middelfart

 

NQKV

 

MARIA *

Kv Sk

Assens

76

E

-

19 1/2

 

C. Christiansen,

Middelfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1907

 

 

 

Sted

År

Mate-riale

 

Brutto

Netto

 

 

 

ANNA

J. Th. Petersen

1m Kv.-11

Kolding

04

E.

 

15

9

P. Christensen, Kolding

NJVK

 

CARL

 

1m Kv.

Neuwarp

76

E.KL

-

22

15

H. Christiansen, Middelfart

 

NVMF

 

HANNE

S. H. Andreasen

2m Kv.

Stettin

71

E.Kl.

-

25

17

H. Christiansen

Middelfart

 
 
   

 

               

1909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJVK

 

CARL

 

1m Kv.

Neuwarp

76

E.KL

-

22

15

H. Christiansen, Middelfart

NVMF

 

HANNE

S. H. Andreasen

 

2m Kv.

Stettin

71

E.Kl.

-

25

17

H. Christiansen

Middelfart

NSJW

 

META

2m Kv.

Assens

80

E.

-

23

12

J. M. Jensen (Thorøhuse), Assens

NKCW

 

VAGN JACOBSEN (ex. Constance)

H. N. Kristensen

2m Kv.

Kjøbenhavn

73

E.B.F.

-

27

16

H. Christiansen, Middelfart

1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJVK

 

CARL *

1m Kv.

Neuwarp

 

 

-

22

12

H. Christiansen, Middelfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålekvaser hjemmehørende i Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken-ding-signal

 

Navn

Fører

Art, Takling

Materiale

Motor

HK

Byggested

Bygmester

Byggeår

Kendings-mål

 

 

Reg-Tons

 

Reder Hjemsted

1915

 

 

 

 

 

Længde

Bredde

Dybde

BRT

Netto

 

NTBR

 

P. CHRISTENSEN

 

P. Mortensen

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

 

 

8,9

53

23

P. Christensen

Kolding

 

NKWM

 

ANE MARIE *

Sk. E.

 

Kolding

1900

 

 

6,9

51

40

P. Petersen

Kolding

 
 

NJQD

 

INGEBORG *

GL. E.

 

Middelfart

1871/95

 

 

6,1

41

33

J. Petersen

Kolding

1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

 

P. CHRISTENSEN

 

J. P. Hansen

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

9,1

53

23

G. Christensen

1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

 

P. CHRISTENSEN

 

J. P. Hansen

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

9,1

23

 

G. Christensen

Kolding

 

1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

 

P. CHRISTENSEN

 

O. N. Liin

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 136

P. CHRISTENSEN

 

J. D. Andersen

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

1923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 186

P. CHRISTENSEN

 

P. Nobel

Kv.-2M-EF.

32

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

1924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 186

P. CHRISTENSEN

 

F. Skov

Kv.-2M-EF.

50

Kolding

Chr. Christensen

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

 
 
         

1914

           

1925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 186

P. CHRISTENSEN

 

F. Skov

Kv.-2M-EF.

50

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 136

P. CHRISTENSEN

 

J. Lund

Kv.-2M-EF.

50

Kolding

Chr. Christensen

1914

60,4

18,9

 

53

23

G. Christensen

Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTBR

J 136

P. CHRISTENSEN

 

 

Kv.-2M-EF.

50

Kolding

Chr. Christensen

(19)14

60,4

18,9

 

53

23

C. W. Christensen

 

Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen er ikke op til dags dato !!! endnu

 

 

 

 

 

Hvis du vil have et indtryk af, hvordan det var at være fisker ved Teglgård i slutningen af 1800-tallet, skulle du prøve at læse bogen "Marsvinsjægerne" skrevet af Jo Jacobsen (1892-1963). Hun var skipperdatter født på Teglgård, hvortil hendes faders slægt var indvandret fra Slesvig omkring 1850. Barndommens oplevelse af

 

bæltfiskeriet, ikke mindst den brutale vinterjagt på marsvin, satte sig dybt i hendes sind, og kendskabet til den forarmede fiskerbefolknings levevilkår fremgår tydeligt i bogen, som hun skrev efter et besøg hos sin tidligere legekammerat, restauratør Johs. Thiesen på Fænøsund, i 1928. Det er en ganske barsk beretning og det er svært at forestille sig, at de forhold, der skildres, kun ligger ca. 150 år tilbage i tiden.
Hvis du vil have mere præcise og historiske fakts om marsvinjægerne, så kan vi anbefale Åge Petersens bog: "Marsvin og Marsvinsjægere".
Begge bøger kan lånes på biblioteket.